Contest

Leaders in Health Care

Organised as part of forumEMS.eu – the European Forum For Emergency Medical Services

By

The Emergency Medical Services in Jelenia Góra

The Economic Forum (The Institute for Eastern Studies)

The Association of Employers of Emergency Medical Services SP ZOZ

Aim of the contest

The successful management in health care is owned to the people, and not to the medical institutions that employ them. The European Forum For Emergency Medical Services aims to and shape the development of leaders and their skills, who are responsible for novel trends of management not only in emergency services – which are the first line of life saving, but in the entirety of the health care system.

In light of the challenges faced by the contemporary world, a special recognition shall be given to the most effective health care managers and the leaders of the public opinion who have achieved some spectacular successes.

The contest Leaders in Health Care honours those who, through bold decisions and consistency in action, transform the reality of health care management in the recent years, inspire with daring commitment to relationships, thus building social responsibility for public health, set innovative directions in development, and influence the effective organisation and culture of health care.

THE JURY

The Minister of Health

Mariusz Gierus – Director of the Emergency Medical Services in Jelenia Góra

Jerzy Bochyński – President of the Institute for Eastern Studies – The Economic Forum

Małgorzata Popławska – The Association of Employers of Emergency Medical Services SP ZOZ

THE AWARD

Leaders in Health Care will be awarded in the following three categories: Management, Innovation, and Inspiration.

The Leaders in Health Care statuettes in each successive edition are hand crafted by a local artist whose work aims to creatively reflect the idea and spirit of each award category.

For this year’s first edition of the conference, the Leaders in Health Care awards were crafted wood by a prominent sculptor from Karkonosze – Werner Pietrzyk, whose works are appreciated both at home and abroad, and can be admired in the collections of Malmö Art Museum in Sweden, the City Museum of Vrchlabi in the Czech Republic and numerous churches, chapels and public institutions in Karkonosze. The statuettes depict Sniezka – the highest point of Karkonosze and the Sudetes, which represents the place where the forum was organised for the first time.

Regulamin konkursu
Liderzy Ochrony Zdrowia

§ 1
Organizator

Organizatorami I Europejskiego Forum Ratownictwa Medycznego, w ramach którego zostaną przyznane nagrody w konkursie Liderzy Ochrony Zdrowia są: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze (Organizator Główny), Instytut Studiów Wschodnich (Forum Ekonomiczne), Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ oraz Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM.

§ 2
Informacje ogólne oraz cel Nagród

 • Nagrodą w Konkursie jest statuetka pn. „Lider Ochrony Zdrowia”
 • Celem Konkursu jest wyłonienie Liderów Ochrony Zdrowia, którzy mocą kapituły otrzymają nagrodę w jednej z trzech kategorii, tj.: zarządzanie, innowacje oraz inspiracje.
 • Uprawnionymi do otrzymania są osoby fizyczne, wyróżniające się w sposób, o którym mowa w § 3.
 • Zasady przyznawania Nagrody określa niniejszy Regulamin.
 • Regulamin przyznania Nagrody dostępny jest na stronie internetowej: www.forumems.eu

§ 3
Uprawnieni do otrzymania Nagrody

Uprawnionymi do otrzymania Nagrody są osoby fizyczne, zarządzające w systemie ochrony zdrowia, podejmujące odważne decyzje, konsekwentne w działaniu, zmieniające otaczającą nas od lat rzeczywistość zarządzania w ochronie zdrowia, inspirujące śmiałym zaangażowaniem w relacje, budujące społeczną odpowiedzialność za zdrowie publiczne, wytyczające innowacyjne kierunki rozwoju oraz wpływające na efektywną organizację i kulturę opieki zdrowotnej.

 

§ 4
Procedura zgłaszania kandydatów

 • Kandydatury zgłaszane są przez Organizatorów I Europejskiego Forum Ratownictwa Medycznego.
 • Kandydatów zatwierdza Kapituła, którą tworzą przedstawiciele Organizatorów
  I Europejskiego Forum Ratownictwa Medycznego.
 • Terminy przyjmowania zgłoszeń określają Organizatorzy I Europejskiego Forum Ratownictwa Medycznego.

§ 5
Nagrody i Wyróżnienia

 1. Nagrody zostaną przyznane osobom fizycznym w jednej z trzech kategorii, tj.: zarządzanie, innowacje oraz inspiracje.
 2. Nagrody zostaną wręczone podczas I Europejskiego Forum Ratownictwa Medycznego
  w Szklarskiej Porębie dnia 18 maja 2022 r.
 3. Kapituła może też podjąć decyzję o przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień nieopisanych w niniejszym Regulaminie, a ściśle związanych z konkursem Liderzy Ochrony Zdrowia.

§ 6
Kapituła i Wybór Nagrodzonych

 • Organem weryfikującym i decydującym o przyznaniu Nagród, nominacji i wyróżnień
  jest Kapituła.
 • Osoby i podmioty wchodzące w skład Kapituły powołują Organizatorzy I Europejskiego Forum Ratownictwa Medycznego.
 • Skład Kapituły zgodną decyzją wszystkich Organizatorów I Europejskiego Forum Ratownictwa Medycznego może zostać poszerzony o przedstawicieli organizacji zrzeszających instytucje z sektora ochrony zdrowia oraz przedstawicieli urzędów i instytucji związanych z zarządzaniem w ochronie zdrowia, za zgodą tych osób.
 • Kapituła jest organem uprawnionym do weryfikowania Kandydatów i żądania od nich przesłania niezbędnych informacji, które mogą uzasadniać przyznanie Nagrody.
 • Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie.
 • Głosowania Kapituły odbywają się na jej posiedzeniach w formie stacjonarnej, elektronicznej (on-line) lub pisemnej (obiegowej).
 • Nagrody zostaną przyznane decyzją Kapituły, podjętą zwykłą większością głosów,
  w głosowaniu jawnym, w którym będzie uczestniczyć co najmniej połowa członków Kapituły.
 • Wynik głosowania może zostać korespondencyjnie uzupełniony o głosy nieobecnych członków Kapituły. Jednak te uzupełnienie musi nastąpić na wniosek Organizatorów i w ciągu trzech dni od posiedzenia Kapituły lub terminu wyznaczonego przez Organizatorów.
 • Warunkiem otrzymania nagród i wyróżnień jest potwierdzenie obecności oraz osobiste stawiennictwo osoby nagrodzonej na uroczystości wręczenia nagród w konkursie Liderzy Ochrony Zdrowia podczas I Europejskiego Forum Ratownictwa Medycznego;
  w przypadku niespełnienia tego warunku, Nagroda może zostać przyznana kolejnej wskazanej przez Kapitułę osobie (spośród nominowanych).

§ 7
Postanowienia Końcowe

 • Wzięcie udziału w konkursie Liderzy Ochrony Zdrowia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania przyznanej Nagrody.
 • O odwołaniu, o którym mowa powyżej oraz o jego przyczynach Organizatorzy poinformują członków Kapituły wiadomością przesłaną pocztą elektroniczną.
 • W sprawach spornych wynikających z niniejszego Regulaminu lub powstałych w związku z organizacją i przebiegiem przyznania Nagrody, będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora Głównego.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 • Organizatorzy, a także Kapituła zobowiązują się do zachowania tajemnicy w stosunku do wszystkich informacji zwartych w materiałach dostarczonych przez Kandydata do otrzymania Nagrody.
 • Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym kosztów dojazdu na I Europejskie Forum Ratownictwa Medycznego, ani nie zapewnia bezpłatnego zakwaterowania.

biographical description of the artist

Werner Pietrzyk

Short biography:

 

Born in the summer of 1964. Graduated from the School of Arts and Crafts in Cieplice in the woodworking class of Bolesław Rzeczycki (a student of Xawery Dunikowski).

The artist developed an interested in arts from an early age, drawing and copying famous masters.

He started sculpting in the final year of primary school, but he only pursued it professionally after serving in the army. He continues to sculpt to this day. He is one of those fortunate artists who, by combining pleasure and business, can support himself and his family.

 

His Work:

The artist’s work is appreciated at home and abroad, where it is particularly successful. His cooperation with the Association for the Promotion of Folk Industry in Gdynia has resulted in many trips to fairs in Germany, Denmark, France, Belgium, Switzerland, Sweden – the Museum in Malmo has sourced a Christmas crib from the artist for its collection. The artist promotes his work at numerous fairs, open-air events and folk art fairs – namely in Kaszuby, Bukowiec, Jelenia Góra, Kamienna Góra, and Lubomierz.

The artist’s friends describe him as a man with a big heart and golden hands.

Cooperation:

Juna Minerals & Rocks

A family company operating in the mineralogical industry since 1989. Juliusz Naumowicz is the founder of the company. He developed a passion for minerals during his many years of mountain hikes in the Sudetes. With time, his passion became a way of life. More and more people became interested in the riches of the mountains and the beauty of their nature. Thanks to this, since 1995 the JUNA Earth Museum established in Szklarska Poreba, has been displaying mineralogical curiosities from the region and minerals from around the world. The JUNA Gallery was opened in the town centre of Szklarska Poreba where you can buy jewellery and accessories made of minerals. In 1999, the Sudeten Walloon Brotherhood was established once more. It is an association of lovers and collectors of minerals, stretching back to the medieval mining traditions in the Lower Silesia. Juliusz Naumowicz became the Grand Master of the Brotherhood. Its activities continue to this day. The JUNA Earth Museum displays a brand-new collection of minerals from the resources of the members of the Sudeten Walloon Brotherhood. The JUNA Gallery and the RUBIN Workshop, where you can see and buy jewellery and other products made of minerals, still operate in the town centre.

Hosted by

logo_white

Emergency Medical Services in Jelenia Góra

Address

ul. Cieplicka 126A
58-570 Jelenia Góra

Contact Details

Copyright © 2022 by Emergency Medical Services in Jelenia Góra. All rights reserved.

Created by TwojaReklama