Konkurs

Liderzy Ochrony Zdrowia

Organizowany w ramach forumEMS.eu – Europejskiego Forum Ratownictwa Medycznego

przez

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

Forum Ekonomiczne (Instytut Studiów Wschodnich)

Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ

Cel konkursu

Za sukcesem zarządzania w ochronie zdrowia stoją ludzie, a nie poszczególne placówki medyczne. Europejskie Forum Ratownictwa Medycznego bierze sobie za cel kształtowanie przywództwa i rozwój liderów, którzy kreują nowe trendy zarządzania nie tylko w ratownictwie medycznym – pierwszym na linii walki o nasze życie i zdrowie, ale w całym systemie opieki medycznej.

W świetle wyzwań, z jakimi mierzy się współczesny świat, na szczególne wyróżnienie zasługują najskuteczniejsi menadżerowie ochrony zdrowia oraz liderzy opinii publicznej, którzy osiągnęli spektakularny sukces. Konkurs Liderzy Ochrony Zdrowia to wyróżnienie dla tych, którzy przez odważne decyzje i konsekwencje w działaniu zmieniają otaczającą nas od lat rzeczywistość zarządzania w ochronie zdrowia, inspirują śmiałym zaangażowaniem w relacje, budując tym samym społeczną odpowiedzialności za zdrowie publiczne, wytyczają innowacyjne kierunki w rozwoju oraz wpływają na efektywną organizację i kulturę opieki zdrowotnej.

Kapituła konkursu

 Minister Zdrowia

Mariusz Gierus – Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze

Jerzy Bochyński – Prezes Instytutu Studiów Wschodnich – Forum Ekonomiczne

Małgorzata Popławska – Prezes Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ

Regulamin konkursu
Liderzy Ochrony Zdrowia

§ 1
Organizator

Organizatorami I Europejskiego Forum Ratownictwa Medycznego, w ramach którego zostaną przyznane nagrody w konkursie Liderzy Ochrony Zdrowia są: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze (Organizator Główny), Instytut Studiów Wschodnich (Forum Ekonomiczne), Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ oraz Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM.

§ 2
Informacje ogólne oraz cel Nagród

 • Nagrodą w Konkursie jest statuetka pn. „Lider Ochrony Zdrowia”
 • Celem Konkursu jest wyłonienie Liderów Ochrony Zdrowia, którzy mocą kapituły otrzymają nagrodę w jednej z trzech kategorii, tj.: zarządzanie, innowacje oraz inspiracje.
 • Uprawnionymi do otrzymania są osoby fizyczne, wyróżniające się w sposób, o którym mowa w § 3.
 • Zasady przyznawania Nagrody określa niniejszy Regulamin.
 • Regulamin przyznania Nagrody dostępny jest na stronie internetowej: www.forumems.eu

§ 3
Uprawnieni do otrzymania Nagrody

Uprawnionymi do otrzymania Nagrody są osoby fizyczne, zarządzające w systemie ochrony zdrowia, podejmujące odważne decyzje, konsekwentne w działaniu, zmieniające otaczającą nas od lat rzeczywistość zarządzania w ochronie zdrowia, inspirujące śmiałym zaangażowaniem w relacje, budujące społeczną odpowiedzialność za zdrowie publiczne, wytyczające innowacyjne kierunki rozwoju oraz wpływające na efektywną organizację i kulturę opieki zdrowotnej.

 

§ 4
Procedura zgłaszania kandydatów

 • Kandydatury zgłaszane są przez Organizatorów I Europejskiego Forum Ratownictwa Medycznego.
 • Kandydatów zatwierdza Kapituła, którą tworzą przedstawiciele Organizatorów
  I Europejskiego Forum Ratownictwa Medycznego.
 • Terminy przyjmowania zgłoszeń określają Organizatorzy I Europejskiego Forum Ratownictwa Medycznego.

§ 5
Nagrody i Wyróżnienia

 1. Nagrody zostaną przyznane osobom fizycznym w jednej z trzech kategorii, tj.: zarządzanie, innowacje oraz inspiracje.
 2. Nagrody zostaną wręczone podczas I Europejskiego Forum Ratownictwa Medycznego
  w Szklarskiej Porębie dnia 18 maja 2022 r.
 3. Kapituła może też podjąć decyzję o przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień nieopisanych w niniejszym Regulaminie, a ściśle związanych z konkursem Liderzy Ochrony Zdrowia.

§ 6
Kapituła i Wybór Nagrodzonych

 • Organem weryfikującym i decydującym o przyznaniu Nagród, nominacji i wyróżnień
  jest Kapituła.
 • Osoby i podmioty wchodzące w skład Kapituły powołują Organizatorzy I Europejskiego Forum Ratownictwa Medycznego.
 • Skład Kapituły zgodną decyzją wszystkich Organizatorów I Europejskiego Forum Ratownictwa Medycznego może zostać poszerzony o przedstawicieli organizacji zrzeszających instytucje z sektora ochrony zdrowia oraz przedstawicieli urzędów i instytucji związanych z zarządzaniem w ochronie zdrowia, za zgodą tych osób.
 • Kapituła jest organem uprawnionym do weryfikowania Kandydatów i żądania od nich przesłania niezbędnych informacji, które mogą uzasadniać przyznanie Nagrody.
 • Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie.
 • Głosowania Kapituły odbywają się na jej posiedzeniach w formie stacjonarnej, elektronicznej (on-line) lub pisemnej (obiegowej).
 • Nagrody zostaną przyznane decyzją Kapituły, podjętą zwykłą większością głosów,
  w głosowaniu jawnym, w którym będzie uczestniczyć co najmniej połowa członków Kapituły.
 • Wynik głosowania może zostać korespondencyjnie uzupełniony o głosy nieobecnych członków Kapituły. Jednak te uzupełnienie musi nastąpić na wniosek Organizatorów i w ciągu trzech dni od posiedzenia Kapituły lub terminu wyznaczonego przez Organizatorów.
 • Warunkiem otrzymania nagród i wyróżnień jest potwierdzenie obecności oraz osobiste stawiennictwo osoby nagrodzonej na uroczystości wręczenia nagród w konkursie Liderzy Ochrony Zdrowia podczas I Europejskiego Forum Ratownictwa Medycznego;
  w przypadku niespełnienia tego warunku, Nagroda może zostać przyznana kolejnej wskazanej przez Kapitułę osobie (spośród nominowanych).

§ 7
Postanowienia Końcowe

 • Wzięcie udziału w konkursie Liderzy Ochrony Zdrowia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania przyznanej Nagrody.
 • O odwołaniu, o którym mowa powyżej oraz o jego przyczynach Organizatorzy poinformują członków Kapituły wiadomością przesłaną pocztą elektroniczną.
 • W sprawach spornych wynikających z niniejszego Regulaminu lub powstałych w związku z organizacją i przebiegiem przyznania Nagrody, będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora Głównego.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 • Organizatorzy, a także Kapituła zobowiązują się do zachowania tajemnicy w stosunku do wszystkich informacji zwartych w materiałach dostarczonych przez Kandydata do otrzymania Nagrody.
 • Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym kosztów dojazdu na I Europejskie Forum Ratownictwa Medycznego, ani nie zapewnia bezpłatnego zakwaterowania.

Nagroda

Liderzy Ochrony Zdrowia są nagradzani w trzech kategoriach: Zarządzanie, Innowacje, Inspiracje.

Statuetki Liderów Ochrony Zdrowia w każdej kolejnej edycji wykonywane są przez lokalnego artystę, którego prace mają na celu twórcze odzwierciedlenie idei oraz ducha każdej z kategorii nagród.

W tegorocznej, pierwszej edycji, nagrody Lidera Ochrony Zdrowia, zostały wykonane z drewna przez znanego karkonoskiego rzeźbiarza –  Wernera Pietrzyka, którego twórczość zdobywa uznanie w kraju i za granicą, a jego pracę można podziwiać m.in. w zbiorach Malmö Art Museum w Szwecji, Muzeum Miejskiego w czeskim Vrchlabi oraz w licznych karkonoskich kościołach, kaplicach oraz instytucjach publicznych. Statuetki przedstawiają Śnieżkę – najwyższy szczyt Karkonoszy i Sudetów, co nawiązuje bezpośrednio do miejsca organizacji Forum.

opis biograficzny artysty

Werner Pietrzyk

Rys biograficzny:

 

Urodził się latem 1964 roku. Ukończył Szkołę Rzemiosł Artystycznych w Cieplicach w klasie galanteria drzewna Bolesława Rzeczyckiego (uczeń Xawerego Dunikowskiego).

Sztuką interesował się już od najmłodszych lat, rysując i kopiując sławnych mistrzów.

Rzeźbić zaczął w ostatniej klasie szkoły podstawowej, ale zawodowo zajął się tym po powrocie z wojska. I tak rzeźbi do dzisiaj. Jest jednym z tych szczęśliwych artystów, którzy łącząc hobby z zarobkowaniem, mogą ze swojej pracy utrzymać siebie i rodzinę. 

 

Twórczość:

 

Jego twórczość znana jest w kraju i za granicą, gdzie cieszy się dużym powodzeniem. Współpraca ze stowarzyszeniem Popierania Przemysłu Ludowego w Gdyni zaowocowała wieloma wyjazdami na targi do Niemiec, Danii, Francji, Belgii, Szwajcarii, Szwecji – Muzeum w Malmo zakupiło od artysty do swoich zbiorów szopkę bożonarodzeniową. Swoją twórczość promuje na licznych kiermaszach, plenerach i targach sztuki ludowej – Kaszuby, Bukowiec, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Lubomierz.

 

Przyjaciele o Wernerze mówią, że to człowiek z wielkim sercem i złotymi rękami.

WSPÓŁUDZIAŁ:

Juna Minerals & Rocks

Firma rodzinna działająca w branży mineralogicznej od 1989 roku. Jej założycielem
i pomysłodawcą był Juliusz Naumowicz. Swoją pasję do minerałów rozwijał przez wiele lat podczas górskich wędrówek po Sudetach. Z czasem pasja stała się sposobem na życie. Coraz więcej osób zaczęło interesować się bogactwem gór i pięknem natury. Dzięki temu już w 1995 roku powstało Muzeum Ziemi JUNA w Szklarskiej Porębie prezentujące ciekawostki mineralogiczne z regionu oraz minerały ze świata. W centrum Szklarskiej Poręby otwarta została Galeria JUNA gdzie zakupić można było biżuterię i galanterię z minerałów. W 1999 roku reaktywowano Sudeckie Bractwo Walońskie – stowarzyszenie zrzeszające miłośników
i kolekcjonerów minerałów nawiązujące do średniowiecznych tradycji górniczych w regionie Dolnego Śląska. Wielkim Mistrzem Bractwa został Juliusz Naumowicz. Działalność firmy kontynuowana jest do dnia dzisiejszego. W Muzeum Ziemi JUNA można podziwiać zupełnie nową kolekcję minerałów z zasobów członków Sudeckiego Bractwa Walońskiego. W centrum miasta nadal działa Galeria JUNA oraz Pracownia RUBIN gdzie zobaczyć można oraz kupić biżuterie i inne wyroby z minerałów.

Gospodarz

logo_white

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

Adres siedziby
ul. Cieplicka 126A
58-570 Jelenia Góra

 

Dane kontaktowe

Copyright © 2022 by Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja TwojaReklama